Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Το Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία» αποσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα. Θα έχει πανελλαδική εμβέλεια και θα αναπτυχθεί σε τρεις διακριτές φάσεις (1η Μάιος – Ιούνιος, 2η Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, 3η Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Οι περιοχές οι οποίες θα εντάσσονται σε κάθε φάση ανακύκλωσης θα ανακοινώνονται στους ιστότοπους:

α) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και
γ) του Προγράμματος Ανακύκλωσης των Σχολικών Βιβλίων

αφού προηγουμένως το ΥΠΠΕΘ και το ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ θα έχουν συμφωνήσει πλαίσιο συνεργασίας με τους αντίστοιχους Δήμους για τη συλλογή και τη μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού.

Το πρόγραμμα αφορά σχολικά και άλλα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από τα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας εφόσον το χρηματικό ποσόν που θα συγκεντρώνεται από το Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης θα χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν.

Spot «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία»

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Συμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης Μάιος 2017


Προωθητικό Υλικό του Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε προωθητικό υλικό του προγράμματος. Θα βρείτε 4 αφίσες καθώς και το φυλλάδιο του προγράμματος της Ανακύκλωσης.

Αφίσα 1 Αφίσα 2 Αφίσα 3 Αφίσα 4
Φυλλάδιο

Πως πρακτικά θα λειτουργεί το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Η κάθε σχολική μονάδα αφού ενημερωθεί για τη φάση του προγράμματος στην οποία μπορεί να ενταχθεί και εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει, ορίζει έναν Υπεύθυνο που θα έχει την εποπτεία της συλλογής χαρτιού. Το χαρτί που θα συλλέγεται στα σχολεία θα μεταφέρεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με τη συνεργασία των Δήμων σε καθορισμένους σταθμούς συγκέντρωσης στους οποίους θα έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι ειδικοί κάδοι συλλογής. Το χαρτί που θα συλλέγεται στους σταθμούς συγκέντρωσης ανά Δήμο θα ζυγίζεται και θα πωλείται σε αναδόχους που θα έχουν επιλεγεί μέσω δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Το έσοδο από την πώληση του χαρτιού θα αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου που θα συμμετέχουν.

Το Πρόγραμμα σε βήματα:

 1. Μετά την ενημέρωση μέσω του http://publications.cti.gr για τις περιοχές ένταξης στη φάση του προγράμματος (1η, 2η ή 3η) το σχολείο που δύναται και ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης εκδηλώνει ενδιαφέρον ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του στον ιστότοπο http://publications.cti.gr. Επίσης στη φόρμα υποβολής δηλώνει τον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης του σχολείου με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό τηλέφωνο, κινητό, email).
 2. Η διαχείριση του Προγράμματος, από τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες, πραγματοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου. Μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής και των στοιχείων Υπευθύνου Ανακύκλωσης, το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αποστέλλει μέσω email στον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης του σχολείου κωδικό πρόσβασης για την πρόσβασή του στον ιστότοπο, τα οποία χρησιμοποιεί καθ΄ολη τη διάρκεια της φάσης ανακύκλωσης.
 3. Όπου είναι εφικτό στελέχη του ΥΠΠΕΘ (κεντρικές Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και του ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ οργανώνουν ενημερωτική ημερίδα ανά Δήμο στην οποία καλούν όλους τους Υπεύθυνους Ανακύκλωσης.
 4. Οι Υπεύθυνοι ανακύκλωσης ενημερώνονται για το χρονικό πρόγραμμα της φάσης ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα ενημερώνονται α) για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνεται η συλλογή χαρτιού στο σχολείο, β) για τη διαδικασία που θα ακολουθούν, γ) για την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης του υλικού στο αρμόδιο συνεργείο του Δήμου για μεταφορά.
 5. Το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ταυτόχρονα αποστέλλει στον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης μεγασάκους (BIG BAGS) στους οποίους θα τοποθετούνται τα υλικά προς ανακύκλωση (βιβλία, τετράδια, φωτοτυπικό χαρτί). Το πλήθος των μεγασάκων που αποστέλλονται σε κάθε σχολείο αποφασίζεται από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ βάσει μιας εκτίμησης, με παραμέτρους το πλήθος μαθητών του σχολείου, την εκτίμηση για το μέσο βάρος υλικού ανά μαθητή και την χωρητικότητα (όγκος, βάρος) των μεγασάκων.
 6. Η εθελοντική ομάδα ανακύκλωσης μαζί με τον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης φροντίζει να τοποθετηθούν οι σάκοι σε σημείο που δε διαταράσσει τη σχολική λειτουργία και ενημερώνει τους μαθητές του σχολείου και τον σύλλογο γονέων για το πλάνο συλλογής και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να συλλεχθούν τα υλικά προς ανακύκλωση.
 7. Όταν γεμίσουν οι σάκοι ή όταν συμπληρωθεί ο προγραμματισμένος χρόνος συλλογής ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης του σχολείου ενημερώνει μέσω του παρόντος ιστότοπου το ΙΤΥΕ, το οποίο καθορίζει σε συνεργασία με το Δήμο την ώρα και μέρα συλλογής των σάκων. Για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας οι σάκοι θα συλλέγονται ταυτόχρονα από όλα τα σχολεία στον ίδιο χρόνο που θα έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων.
 8. Την καθορισμένη μέρα συλλογής όχημα του Δήμου παραλαμβάνει τους γεμάτους σάκους παρουσία της εθελοντικής ομάδας του σχολείου και συντάσσεται σε δύο αντίγραφα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο έχει εκτυπώσει ο Υπεύθυνος της Ανακύκλωσης από το σχετικό ιστότοπο του ΙΤΥΕ. Ένα αντίγραφο κρατά ο μεταφορέας του Δήμου και ένα διατηρείται στο αρχείο του σχολείου.
 9. Κατά την παράδοση των σάκων στο σημείο συγκέντρωσης του Δήμου, για λόγους αποκέντρωσης και ελέγχου της διαδικασίας, μέλη της ομάδας Εθελοντών του σχολείου δύνανται να παρευρίσκονται και να εποπτεύουν τη διαδικασία εφόσον το επιθυμούν.
 10. Ο Υπεύθυνος ανακύκλωσης κάθε σχολείου και η ομάδα εθελοντών φροντίζουν με το πέρας της διαδικασίας να παραλάβουν τους σάκους (άδειους), να τους φυλάξουν στο σχολείο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο πρόγραμμα και να αποφευχθεί πρόσθετη δαπάνη αγοράς σάκων ανακύκλωσης.
 11. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναρτά ανά Δήμο όλα τα ποσοτικά και αξιακά δεδομένα του προγράμματος (βάρος συλλεχθέντος χαρτιού, σάκοι που παραδόθηκαν συνολικά και ανά σχολική μονάδα, χρηματικό ποσό που εισπράχθηκε κλπ).
 12. Αμέσως μετά την είσπραξη του ποσού ανά Δήμο το ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προβαίνει μέσω δημόσιων διαγωνισμών σε προμήθεια αναλωσίμων και μεριμνά για την παράδοσή τους στα σχολεία που συμμετείχαν.

Η συμβολή και ο ρόλος των ομάδων εθελοντών

Η επιτυχία του Προγράμματος προϋποθέτει ένα συνεπή κεντρικό προγραμματισμό, και συγκεκριμένο επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού όλων των εμπλεκομένων (κεντρικών δομών του ΥΠΠΕΘ, του ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, των σχολικών μονάδων, των δήμων κλπ).

Είναι όμως επίσης απαραίτητοι όροι και τα ακόλουθα:

 • Έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση των μαθητών και των γονέων
 • Οργάνωση σε επίπεδο σχολείου, κατανομή εργασιών και υποβοήθηση του έργου του Υπευθύνου ανακύκλωσης.

Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να συσταθούν και να λειτουργήσουν ανά σχολείο ομάδες εθελοντών. Στις ομάδες εθελοντών μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί του σχολείου, μαθητές, γονείς και μέλη του συλλόγου γονέων.

Οι ομάδες εθελοντών θα πρέπει να λειτουργούν με τις οδηγίες και κατανομή εργασιών του Υπεύθυνου Ανακύκλωσης.

Κύρια αποστολή αυτών των ομάδων είναι:

 • Η ενημέρωση των μαθητών και των γονέων
 • Η συμμετοχή και υποβοήθηση σε επιμέρους ενέργειες στο σχολείο (υποβοήθηση στη στοίβαξη του υλικού, καθοδήγηση και υποβοήθηση των μαθητών για την αφαίρεση πλαστικών εξωφύλλων από τετράδια, τοποθέτηση των σάκων σε κατάλληλο σημείο στο εσωτερικό του σχολείου, η υποβοήθηση κατά την ημέρα παράδοσης στο συνεργείο του Δήμου κλπ)

 

Πιλοτική φάση Προγράμματος Ανακύκλωσης

Τον Ιούνιο του 2016 υπήρξε η πρώτη πιλοτική προσπάθεια συλλογής χαρτιού από σχολικές μονάδες, με σκοπό την καταγραφή των πρακτικών ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχία του Προγράμματος, αλλά και τον εντοπισμό των ανασχετικών παραγόντων και τους τρόπους υπέρβασής τους.

Στην πιλοτική φάση συμμετείχαν συνολικά 114 σχολικές μονάδες, 29.793 μαθητές και 250 εκπαιδευτικοί των Δήμων Αμαρουσίου, Παλαιού Φαλήρου, Νέας Σμύρνης, Ασπροπύργου, μεμονωμένες σχολικές μονάδες του νομού Αττικής, καθώς επίσης και τα Δημοτικά του Δήμου Θήβας. Οι Δήμοι Αμαρουσίου, Παλαιού Φαλήρου και Θήβας ευγενώς μας παραχώρησαν χώρους στους οποίους έγινε η συλλογή του ανακυκλώσιμου υλικού. Ειδικά στο Δήμο Θήβας το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία και με τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Περισσότερα...

Τί; Πότε; Πού;

 • icon ΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ
 • icon ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ
 • icon ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩΤο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης χαρτιού στα σχολεία αφορά:

 

Χαρτί γραφής

Δηλαδή παλιά βιβλία, σχολικά ή μη, τα οποία οι μαθητές επιθυμούν να διαθέσουν στο Πρόγραμμα, Μαθητικά τετράδια, Λευκό χαρτί φωτοτυπικού μηχανήματος

 

Από μελέτη που πραγματοποίησε το ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προκύπτει ότι είναι απόλυτα εφικτός στόχος ένας μέσος όρος 3 Kg ανά μαθητή.

 

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα ακόλουθα:

 Φέρνουμε στο σχολείο για ανακύκλωση μόνο βιβλία τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί

 Αφαιρούμε τα πλαστικά ντύματα των εξωφύλλων των βιβλίων

 Αφαιρούμε τα πλαστικά εξώφυλλα των τετραδίων

 Δε διαλύουμε το βιβλίο και το τετράδιο

 Αφαιρούμε συνδετήρες από το φωτοτυπικό χαρτί

 

Κατόπιν ανακοίνωσης σχετικών προγραμμάτων.

  

Για την πρώτη φάση ανακύκλωσης 2017 (Μάιος – Ιούνιος) ο κατάλογος σχολείων που μπορούν να συμμετάσχουν θα ανακοινωθεί στις 31 Μαρτίου.


 

Το μέσο συγκέντρωσης του ανακυκλώσιμου υλικού (μεγασάκος) θα παραδίδεται σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα.

Ο μεγασάκος με ευθύνη του Υπευθύνου ανακύκλωσης τοποθετείται σε στεγασμένο χώρο εντός του σχολείου, πάνω σε παλέτα την οποία έχει μεριμνήσει να προμηθευτεί ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης και η ομάδα εθελοντών του σχολείου.

Ο Υπεύθυνος ανακύκλωσης του σχολείου και η ομάδα εθελοντών μεριμνούν ώστε να γεμίσει ο πρώτος μεγασάκος πλήρως πριν χρησιμοποιήσουν τον δεύτερο κοκ. Για κάθε μεγασάκο που γεμίζει ενημερώνουν μέσω του παρόντος ιστότοπου το ΙΤΥΕ –ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Την καθορισμένη ημερομηνία παράδοσης το συνεργείο του Δήμου παραλαμβάνει τους γεμάτους μεγασάκους.

 


Τρέχουσα φάση

Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στην τρέχουσα φάση του Προγράμματος Ανακύκλωσης (Μάιος-Σεπτέμβριος 2017)

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Αποτελέσματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της 1ης φάσης Ανακύκλωσης (Μάιος - Σεπτέμβριος 2017) για τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.


Νομός - Δήμος Σχολεία που Συμμετείχαν Τόνοι Ανακυκλώσιμου Υλικού Αξία Ανακυκλώσιμου Υλικού (€)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 17 5,180 782,18
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 15 4,700 709,70
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 6,170 931,67
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 33 11,110 1388,75
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΠΑΤΡΕΩΝ 85 24,370 2680,70
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ 9 3,604 526,18
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΘΗΒΑΙΩΝ 22 7,704 1124,78
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 6 1,434 209,36
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΤΑΝΑΓΡΑΣ 8 3,704 540,78
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 13 2,254 329,08
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΕΡΕΤΡΙΑΣ 8 2,014 294,04
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 11 1,434 209,36
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2 1,294 188,92
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 20 6,684 975,86
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 10 3,464 505,74
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 49 13,574 1981,80
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΑΓΡΑΦΩΝ 6 1,124 164,10
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 11 1,634 238,56
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ 27 4,550 500,50
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ 18 5,090 559,90
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 20 5,370 730,32
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΗΣ 16 4,140 563,04
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 23 8,290 1127,44
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 13 4,320 587,52
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 7 1,664 242,94
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ 5 1,164 169,94
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΛΑΜΙΕΩΝ 29 7,464 1089,74
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΛΟΚΡΩΝ 15 10,104 1475,18
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 2 0,606 88,48
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5 1,034 150,96
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΣΤΥΛΙΔΟΣ 6 1,734 253,16
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 18 3,900 292,50
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ 16 3,454 504,28
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΔΩΡΙΔΟΣ 8 2,114 308,64

Οφέλη Ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση ως διαδικασία προκύπτει από την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Demo Image

Η συνειδητοποίηση πως το περιβάλλον δεν αποτελεί μια ανεξάντλητη πρώτη ύλη και πως επηρεάζεται από τη στάση και τον τρόπο ζωής μας, οδηγεί στην οργάνωση όλο και περισσότερων δράσεων ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση πρώτων υλών, και συγκεκριμένα χαρτιού, περιορίζει τον όγκο των απορριμμάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και αυξάνουν την ανάγκη για όλο και περισσότερους χώρους διαχείρισής τους.Demo Image

Όσον αφορά το χαρτί, η εξοικονόμηση πρώτης ύλης μέσω της ανακύκλωσης συνιστά σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος, καθώς περιορίζει το κόψιμο των δέντρων που θα γίνονταν χαρτί. Η ανακύκλωση βοηθά στην παραγωγή και επαναχρησιμοποίηση χαρτιού και προστατεύει τα δάση, που αποτελούν σημαντικό πνεύμονα οξυγόνου και δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα.Demo Image

Επιπλέον, η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης με τη χρησιμοποίηση μικρότερης ποσότητας νερού και χημικών ουσιών που απαιτούνται για την παραγωγή του χαρτιού.Demo Image

Στατιστικά, ένας τόνος ανακυκλώσιμου χαρτιού ισοδυναμεί με τον χαρτοπολτό που παράγουν 17 δέντρα, ενώ για την ανακύκλωσή του απαιτείται 40% λιγότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται για την παραγωγή χαρτιού από ξύλο.Στην Ελλάδα, η κατανάλωση χαρτιού έχει ξεπεράσει τους 1.200.000 τόνους το χρόνο, από τους οποίους ανακυκλώνονται μόνο οι 350.000.

Η ανακύκλωση αυτών των 350.000 τόνων εξοικονομεί:

Εκατομμύρια τόνους νερό

Τόνους πετρέλαιο

Εκατομμύρια δέντρα που αλλιώς θα κοβόντουσαν


Η συμμετοχή μας στην ανακύκλωση αποτελεί στάση ζωής και δείχνει το σεβασμό μας για το περιβάλλον, την υγεία, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Ανακοινώσεις

04
Οκτ2017

Ολοκλήρωση της 1ης φάσης του προγράμματος ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 1η φάση του προγράμματος ανακύκλωσης «Το...

29
Μαϊ2017

Παρουσία του προγράμματος ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας» στο 3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη 11-14 Μαΐου 2017

Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» συμμετείχε στο 3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης που διοργανώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο...

12
Απρ2017

4η Έκθεση Τεχνογνωσίας - Patras IQ 2017

Το ΙΤΥΕ – Διόφαντος συμμετείχε στην 4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PatrasIQ 2017 που πραγματοποιήθηκε...

09
Μαρ2017

Πρώτη Φάση Ανακύκλωσης 2017

Ο κατάλογος των σχολικών μονάδων που θα μπορούν να συμμετάσχουν στην Πρώτη Φάση Ανακύκλωσης 2017...

08
Μαρ2017

Δελτίο Τύπου ΥΠΠΕΘ - Το χαρτί του μέλλοντός μας

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ – Διόφαντος διοργανώνει πανελλήνιο...