ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Στα πλαίσια της Δράσης Ανακύκλωσης «Το Χαρτί του Μέλλοντός μας - Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολείου» το ΙΤΥΕ Διόφαντος λειτουργεί τον ιστότοπο http://www.myfuturemypaper.gr/ με ενημερωτικό για τη Δράση περιεχόμενο, αλλά και δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού για τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα. Για την εγγραφή τους ζητείται ο ορισμός Υπευθύνου Ανακύκλωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του.


Με αφορμή τον πρόσφατο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2016/679 για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επισημαίνονται τα εξής:


Το ΙΤΥΕ Διόφαντος, πλήρως συμμορφούμενο με τον ως άνω Κανονισμό, επεξεργάζεται τα δεδομένα που καταχωρούνται στον ιστότοπο http://www.myfuturemypaper.gr/ με τρόπο νόμιμο και διαφανή, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται, δηλαδή για την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης στα πλαίσια της Δράσης Ανακύκλωσης. Παράλληλα, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ως άνω Κανονισμού.


Με την παροχή των στοιχείων επικοινωνίας ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης παρέχει ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των στοιχείων του και τη χρήση τους για επικοινωνία μαζί του, ενώ έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει δηλώνοντας παραίτηση. Το ΙΤΥΕ θα διατηρεί τα σχετικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα της Φάσης Ανακύκλωσης στην οποία έχει δηλωθεί συμμετοχή και για όσο διατηρείται σε ισχύ η ως άνω συγκατάθεση.


Τα στοιχεία που καταχωρούνται θα διατηρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί το ΙΤΥΕ και δεν θα αποσταλούν/διαβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η Φάση Ανακύκλωσης για την οποία έχει δηλωθεί συμμετοχή και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει δήλωση ανάκλησης της ανωτέρω συγκατάθεσης και τα στοιχεία επικοινωνίας τηρούνται στη βάση δεδομένων, οι Υπεύθυνοι Ανακύκλωσης έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Οργανισμό μας στο τηλ.: 2103350709, είτε στο e-mail: dpo@cti.gr για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων που τηρούνται ή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα https://www.dpa.gr.