Πώς λειτουργεί πρακτικά η Δράση Ανακύκλωσης

Αρχικά το ΙΤΥΕ Διόφαντος συμφωνεί το πλαίσιο συνεργασίας με τους αντίστοιχους Δήμους ή Φορείς για τη συλλογή και μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού. Στη συνέχεια οι περιοχές οι οποίες εντάσσονται σε κάθε φάση της Δράσης ανακοινώνονται στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων και της Δράσης Ανακύκλωσης.

Κατόπιν η κάθε σχολική μονάδα αφού ενημερωθεί για τη φάση του προγράμματος στην οποία μπορεί να ενταχθεί και εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει, ορίζει έναν Υπεύθυνο που θα έχει την εποπτεία της συλλογής του χαρτιού. Το χαρτί που συλλέγεται στα σχολεία μεταφέρεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με τη συνεργασία των Δήμων ή άλλων φορέων σε σταθμούς συγκέντρωσης, στους οποίους έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι ειδικοί κάδοι συλλογής. Το χαρτί που συλλέγεται στους σταθμούς συγκέντρωσης ανά Δήμο ζυγίζεται και πωλείται σε αναδόχους που έχουν επιλεγεί μέσω δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών. Τα έσοδα από την πώληση του χαρτιού αξιοποιούνται για την αγορά χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων του κάθε Δήμου.

Η δράση σε βήματα:

 1. Μετά την ενημέρωση για τις περιοχές ένταξης στο πρόγραμμα, το σχολείο που δύναται και ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακύκλωσης εκδηλώνει ενδιαφέρον ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού του στον παρόν ιστότοπο. Επίσης στη φόρμα υποβολής δηλώνει τον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης του σχολείου με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό τηλέφωνο, κινητό, email).
 2. Η διαχείριση του Προγράμματος, από τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες, πραγματοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου. Μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής και των στοιχείων Υπεύθυνου Ανακύκλωσης, ο υπεύθυνος ανακύκλωσης μπορεί να συνδεθεί και να διαχειρίζεται την καρτέλα των κινήσεων των μεγασάκων με το λογαριασμό που διαθέτει στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης ανακύκλωσης κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση της κατάστασης των μεγασάκων.
 3. Όπου είναι εφικτό στελέχη του ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ οργανώνουν ενημερωτική ημερίδα ανά Δήμο στην οποία καλούν όλους τους Υπεύθυνους Ανακύκλωσης.
 4. Οι Υπεύθυνοι ανακύκλωσης ενημερώνονται για το χρονικό πρόγραμμα της φάσης ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα ενημερώνονται α) για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνεται η συλλογή χαρτιού στο σχολείο, β) για τη διαδικασία που θα ακολουθούν, γ) για την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης του υλικού στο αρμόδιο συνεργείο του Δήμου για μεταφορά.
 5. Το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ταυτόχρονα αποστέλλει στο Δήμο μεγασάκους (BIG BAGS). Οι σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παραλαμβάνουν τους μεγασάκους μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους ανακύκλωσης του Δήμου/Φορέα. Στους μεγασάκους θα τοποθετούνται τα υλικά προς ανακύκλωση (βιβλία, τετράδια, φωτοτυπικό χαρτί). Το πλήθος των μεγασάκων που αποστέλλονται σε κάθε σχολείο αποφασίζεται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ βάσει μιας εκτίμησης, με παραμέτρους το πλήθος μαθητών του σχολείου, την εκτίμηση για το μέσο βάρος υλικού ανά μαθητή και την χωρητικότητα (όγκος, βάρος) των μεγασάκων.
 6. Η εθελοντική ομάδα ανακύκλωσης μαζί με τον Υπεύθυνο Ανακύκλωσης φροντίζει να τοποθετηθούν οι σάκοι σε σημείο που δε διαταράσσει τη σχολική λειτουργία και ενημερώνει τους μαθητές του σχολείου και τον σύλλογο γονέων για το πλάνο συλλογής και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να συλλεχθούν τα υλικά προς ανακύκλωση.
 7. Όταν γεμίσουν οι σάκοι ή όταν συμπληρωθεί ο προγραμματισμένος χρόνος συλλογής ο Υπεύθυνος Ανακύκλωσης του σχολείου ενημερώνει μέσω του παρόντος ιστότοπου το ΙΤΥΕ, το οποίο καθορίζει σε συνεργασία με το Δήμο την ώρα και μέρα συλλογής των σάκων. Για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας οι σάκοι θα συλλέγονται ταυτόχρονα από όλα τα σχολεία στον ίδιο χρόνο που θα έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων.
 8. Την καθορισμένη μέρα συλλογής όχημα του Δήμου/Φορέα παραλαμβάνει τους γεμάτους σάκους παρουσία της εθελοντικής ομάδας του σχολείου και συντάσσεται σε δύο αντίγραφα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο έχει εκτυπώσει ο Υπεύθυνος της Ανακύκλωσης από το σχετικό ιστότοπο του ΙΤΥΕ. Ένα αντίγραφο κρατά ο μεταφορέας του Δήμου και ένα διατηρείται στο αρχείο του σχολείου.
 9. Κατά την παράδοση των σάκων στο σημείο συγκέντρωσης του Δήμου, για λόγους αποκέντρωσης και ελέγχου της διαδικασίας, μέλη της ομάδας Εθελοντών του σχολείου δύνανται να παρευρίσκονται και να εποπτεύουν τη διαδικασία εφόσον το επιθυμούν.
 10. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αναρτά ανά Δήμο όλα τα ποσοτικά και αξιακά δεδομένα του προγράμματος (βάρος συλλεχθέντος χαρτιού, σάκοι που παραδόθηκαν συνολικά και ανά σχολική μονάδα, χρηματικό ποσό που εισπράχθηκε κλπ).
 11. Αμέσως μετά την είσπραξη του ποσού ανά Δήμο το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προβαίνει μέσω δημόσιων διαγωνισμών σε προμήθεια χάρτου Α4 και μεριμνά για την παράδοσή τους στα σχολεία που συμμετείχαν, μέσω των Δήμων/Φορέων.